جمعه، خرداد ۲۲پهلوي سابق!!!

اينروزها به هر طرف رو ميکني اعضاي خاندان سلطنتي سابق رو ميبيني!!

از يک طرف ترجمهء آلماني کتاب جديد خاطرات ملکهء سابق روي بساط کتابفروشيها خودنمايي ميکنه ٫از طرف ديگر شبکه هاي مختلف راديو وتلويزيون براي مصاحبه و گفتگو با شهبانوي سابق گوي سبقت را از هم ميربايند...
ار يکسو تلويزيون رسمي تمام وقت آخر هفته اش را با موضوع ايران به بخش فيلم زندگي ثريا ملکهء اسبق ميبردازد و از سوي ديگر شبکه هاي مختلف تلويزيون به بخش برنامه هاي مستند در بارهء خاندان پهلوي و شاه سابق اقدام ميکندد...
آخرين نمونه هم شرکت خانوادهء سلطنتي اسبق در مراسم عروسي شاهزادهء اسپانيا و عکس العمل هيجانزدهء مجريان برنامه به هنگام بخش برنامه بود: و اينهم پادشاه پرشين...

راستش را بخواهيد من اصولآ از مخالفان سفت و سخت پادشاهي هستم و معتقدم که تمايل به حکومت سلطنتي به معناي عقب نشيني از آرمانهاي دموکراسي است! ودموکراسي بد از حکومت پادشاهي بهتر است!!

با اينهمه وقتي بعد از بيست سال که اسم ايران و ايراني با پسوند تروريست ٫بمبگذار٫ بنيادگرا و...تيتر يک وسائل ارتباط خمعي دنيا شده... نميتوانم حس خوشي را که از حضور و مورد توجه بودن خانوادهء سلطنتي در مجامع سطح بالاي غربي بهم دست ميدهد را کتمان کنم...حس قشنگي که به آدم دست ميدهد وقتي ميبينددو سه تا آدم خوش پوش و خوش قيافه بنام خاندان سلطنتي پرشيا در يکي از سطح بالاترين مراسم رسمي اروپايي شرکت جسته اند...که مجري برنامه هنگام گزارش مراسم با صدايي حاکي از احترام اعلام کند:Der shah von Persian (اين کاربرد اسم پرشيا بجاي ايران هم در غرب معناي ويژهء خودش را يافته...هر آنچه به قبل از انقلاب مربوط ميشود و حتي هر چيز قشنگ و مثبت بعد از انقلاب را پرشين مينامند گويي که جمهوري اسلامي ايران و هرچه به آن مربوط ميشود را آلوده کرده )...
حس خوشي زير پوست آدم ميدود وقتي ميهمان پر بيننده ترين برنامهء فرهنگي تلويزيون شهبانوي پرشيا باشه...که مجري برنامه بجاي سوال کردن دربارهء برنامه هاي اتمي ايران ٫فتواي مرگ سلمان رشدي٫حراج دختران ايراني در عراق و چميدانم هزار و يک حرف ديگر از فعاليتهاي صلح طلبانه اش در سازمان ملل و يونسکو سوال کند...
اينقدر مردهاي بدقيافه و بدلباس ريشو و زنهاي پيچيده در چادر و چاقچور در خارج از ايران و با انگليسي دست و پا شکسته به معرفي ايران پرداخته اند که تنها تماشاي زن ميانسال خوش پوش و خوش قيافه اي که با انگليسي روان خود و با لحن آرامش به سوالها باسخ ميدهد آدم را غرق لذت ميکند...
ُفکر ميکنم اگر مردم ايران روزي از دموکراسي دل بريده به پادشاهي رو بياورند يکي از دلايلش همين دوري جستن از چهرهء نکبت باري است که سران جمهوري اسلامي از ايران و ايراني به دنيا معرفي کرده اند!!!

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ