پنجشنبه، دی ۱۷نفس بكش
جستجو كن
راه بيافت
زمان را نگاه نكن
زود باش
خسته نباش
زندگي كن

"اراجیف مزمن"

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ