سه‌شنبه، مرداد ۲۲....داشتم فکر ميکردم که چي شده که حالم اينقدر بده...چشمام ميسوزه...گلوم درد گرفته...چرا احساس خفگي بهم دست داده؟...چرا سرم داره منفجر ميشه...

دو ساعت تمام توي فکرم...چرا يکدفعه اينجوري شدم؟يعني ممکنه بخاطر اين
خبره باشه؟...نه بابا مگه دفعهءاولشونه؟....

شايد بخاطر اين 
بيانيه

است...هر چند اين هم تازگي نداره...

يعني ممکنه به خاطر اين
ماجراها اينجوري شده باشم؟؟؟اي بابا مگه بچه شدي؟؟؟

آمار جديدي هم که از فقر و فساد وفحشا منتشر نشده که ياد بدبختيهاي مملکت گل و بلبل عزيزمون بيفتم....

.....توي همين فکرها بودم که يهو نگام از قاب پنجره به ماه افتاد...آره خودشه...همين بود...ماه نو ...همش تقصير ماه نو است...تو کتاب طالع بيني ام نوشته:بهترين راه تشخيص متولدين تيرماه از ديگران اين است که بايد ابتدا خوب به ماه نگاه کنيد.اگر ماه دايرهءکامل بود روحيهء آنها هم کامل و بي نقص است و اگر ماه هلال نازکي بود روحيه شان نازک و شکننده ميباشد....

آخيش...خودشه...خيالم راحت شد...


هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ