دوشنبه، مهر ۱۳

آهسته تر...آرامتر...صبورتر...

آهسته تر...آرامتر...صبورتر...

پيغام داده که آهسته تر...چه ميکني؟ به کجا ميروي؟؟ چه ميجويي ؟؟
گفته توکل را پاک از ياد برده اي و در جايگاه خدايي نشسته اي!!!
چطور باور کرده اي که محور جهاني؟؟؟ با کدام پشتوانه به جنگ زمانه برخاسته اي؟؟؟
آهسته تر...آرامتر...صبورتر...
از اسب سرکشي پياده شو و به دنبال نشانه ها باش و ببين که زمانه به کدامين راه رهنمايت ميشود...

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ